Szabályzat

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:                                SABINA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő rövidített elnevezés:                  SABINA Zrt.

Adószám:                                                               11300593-2-18

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                       18-10-100523

Adatkezelő székhelye:                                        9700 Szombathely, Puskás T. u. 21.

Adatkezelő e-elérhetősége:                             sabina.rt@@sabinart.hu 

Adatkezelő képviselője:                                      Szabó László Balázs vezérigazgató

 

Adatvédelmi tisztviselő:                                     Nagy Bence

E-mail cím:                                                                 nagy.bence@@sabinart.hu

Telefonszám:                                                            +36-20/407-9703

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.22.-től visszavonásig tart.

Mint a  www.sabinart.hu/hu/ (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. mindenkori vezető tisztségviselője a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat és hatásköröket és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. feltüntetett elérhetőségein.

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálási időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                              Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                        www.naih.hu

4. A SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

9700 Szombathely, Puskás T. u. 21.

4.1. A honlap adatkezelése

Ezen honlapokhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

4.2. Kapcsolatfelvétel a SABINA Ipari és Kereskedelmi Zrt.-vel

A honlapot a Társaság üzemelteti.

A Társaság nem üzemeltet hírlevelet.

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy form kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [a GDPR 6. cikk (1) 1 a)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-………/20…

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) 1 a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)

adattárolás módja: elektronikus

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és a GDPR szabályai az irányadóak.